STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Zmiana wysokości dodatku energetycznego

Data dodania: 2021-05-14 09:52:18
A+
A-

Zmiana wysokości dodatku energetycznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 1 maja 2021 r. zmianie uległa wysokość dodatku energetycznego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 12,09 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

Przypominamy jednocześnie, iż o dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby:

  • którym przyznano dodatek mieszkaniowy;
  • które posiadają umowę z zakładem energetycznym zawartą na lokal, na który przyznano dodatek mieszkaniowy.

Data dodania: 2021-05-14 09:36:09
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 14.05.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeia wychowawczego   od M do Ż.


Bank Żywności

Data dodania: 2021-05-11 08:04:19
A+
A-

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

                                                   I N F O R M A C J A
                                            dla rodzin z Miasta Kutno


Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będą wydawane paczki żywnościowe w siedzibie stowarzyszenia ul. Bema 3
wg poniższego harmonogramu :

dnia 17.05.2021 od nr 001 do nr 100
dnia 18.05.2021 od nr 101 do nr 200
dnia 19.05.2021 od nr 201 do nr 300
dnia 20.05.2021 od nr 301 do nr 400
dnia 21.05.2021 od nr 401 do nr pozostałe

Paczki będą wydawane w godzinach 9:00–14:00
Wielkość paczki na jedną osobę w rodzinie około 7,33 kg.
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAMY USTALONYCH TERMINÓW ODBIORU PACZEK !!!!!


Data dodania: 2021-05-07 12:04:56
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.05.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych   od A do R


Data dodania: 2021-05-07 08:22:19
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.05.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeia wychowawczego   od L do Ł.


Data dodania: 2021-05-06 10:09:16
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 6.05.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeia wychowawczego   od A do K.


Akcja Zima - podziękowania

Data dodania: 2021-04-28 11:53:38
A+
A-

Akcja Zima – podziękowania


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w związku z zakończoną „Akcją Zima 2020/2021” pragnie serdecznie podziękować całej społeczności Miasta Kutna za postawę i współpracę na rzecz osób zagrożonych bezdomnością.

 

Dla przypomnienia wspomnijmy, iż główny cel „Akcji Zima” stanowi przeciwdziałanie wychłodzeniu czy zamarznięciu osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, w tym osób samotnych lub z niepełnosprawnościami. Zgłaszane przez mieszkańców do Ośrodka lub służb mundurowych, w szczególności Straży Miejskiej i Policji, przypadki przebywania osób w pustostanach, pod mostami lub na działkach, są świadectwami realizacji tego celu, które zapobiegły dramatycznym konsekwencjom, tj. poważnemu uszczerbkowi na zdrowiu lub, w najgorszym razie, utracie ludzkiego życia.

 

Również ważne dla nas i naszych partnerów „Akcji Zima” były otrzymywane od mieszkańców sygnały o osobach starszych, o niskich dochodach, samotnie mieszkających lub niesamodzielnych, nieobjętych dotąd pomocą ze strony Ośrodka, których w okresie jesienno-zimowym można byłoby wesprzeć różnymi formami wsparcia. Wszystko to dowodzi nieobojętności społeczności miasta Kutna oraz zdolności dostrzegania potrzebujących wokół siebie.

 

Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom Kutna, którzy przekazali odzież i wyroby włókiennicze dla osób bezdomnych przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni.
Kierując podziękowania do wszystkich ludzi dobrego serca, którzy wydatnie przyczynili się do pomocy choćby jednej osobie, zachęcamy zarazem do dalszego udanego współdziałania przy kolejnej „Akcji Zima”.

 

W imieniu własnym, partnerów „Akcji Zima” chcielibyśmy serdecznie podziękować za wspólne dzieło, jakim jest pomaganie i umiejętność pochylenia się nad losem tych, którym się gorzej wiedzie.

 

Dyrekcja i Współpracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie
 


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data dodania: 2021-04-22 13:32:18
A+
A-

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miasto Kutno aplikuje o środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel programu

Ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Adresaci programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

1)   dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Rodzaj zadań

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności w:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);

b)  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;

c)  załatwianiu spraw urzędowych;

d)  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)  wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Wymiar usługi asystenta

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Nabór wniosków

Miasto Kutno przy składaniu do wojewody wniosku na środki finansowe z programu uwzględnia w szczególności przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usług asystenckich. Dlatego też niezbędna jest wstępna diagnoza zapotrzebowania mieszkańców Kutna na usługi asystenta.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie, wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w karcie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie poprzez:

- korespondencję elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl lub ePUAP;

- usługi Poczty Polskiej S.A.;

- złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym,

Ważne terminy

1)   program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

2)   w terminie do 5 lutego 2021 r.- Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu.

Kontakt

Szczegółowe informacje w zamieszczonych niżej plikach do pobrania lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie pod numerem telefonu:

-        24 253-74-80

-        24 254-95-68

-        24 253-78-47

-        24 253-44-46

Pliki do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2021-dla-samorzadow2

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021
 


Indywidualny Program Usamodzielnienia

Data dodania: 2021-04-22 06:36:57
A+
A-

Indywidualny Program Usamodzielnienia, w tym Wychodzenia z Bezdomności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wraz z partnerami realizuje „Program Wychodzenia z Bezdomności i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Mieście Kutno na lata 2020-2025”.
Kluczowym elementem programu, stanowiącym innowacyjne narzędzie, pozwalające objąć pomocą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza osoby pozbawione schronienia i narażone na wykluczenie społeczne, jest Indywidualny Program Usamodzielnienia, w tym Wychodzenia z Bezdomności.

Indywidualny Program Usamodzielnienia, w tym Wychodzenia z Bezdomności, to działania polegające na doprowadzeniu do wyjścia z dysfunkcji, w tym w szczególności z kryzysu bezdomności. Realizacja procesu usamodzielnienia polega na wspieraniu osoby w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, rodzinnych i mieszkaniowych oraz na zapewnianiu pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i integracji ze środowiskiem.

IPU opracowywany jest wspólnie przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub innego ośrodka wsparcia oraz osobę usamodzielnianą. Ponadto zawiera ustalenia dotyczące bieżącej sytuacji osoby, plan pomocy, a także wskazania do pracy ze specjalistami.

Przystąpienie do IPU jest dobrowolne, a wykonywana w jego ramach praca jest indywidualna oraz nakierowana na potrzeby i możliwości osoby usamodzielnianej. IPU może być realizowany również poprzez pobyt podopiecznego w mieszkaniach wspomaganych, które funkcjonują na terenie miasta Kutno przy Zespole Mieszkalno-Integracyjnym.
 


Data dodania: 2021-04-13 07:11:14
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 13.04.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeia wychowawczego   od M do Ż.


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!