STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.INFORMACJA

Data dodania: 2018-06-14 14:24:48
A+
A-

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OGRZEWALNI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zakres działania i zasady funkcjonowania Ogrzewalni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Mickiewicza 104 w Kutnie.

§ 2

Ogrzewalnia działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z pózn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875);
3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953);
4. Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzk. Z 2006 r. Nr 2, poz. 11 z pózn. zm.);
5. Uchwały NR XLVII/455/17 Rady Miasta Kutno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Kutna w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Mieście Kutnie.
II. ORGANIZACJA OGRZEWALNI
§ 3

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu dla osób bezdomnych, przebywających na terenie Miasta Kutna, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy.

§ 4

Zakres pomocy świadczonej przez Ogrzewalnie obejmuje:
a) udzielenie schronienia w postaci udostępnienia krzesła umożliwiającego spędzenie nocy w pozycji siedzącej,
b) możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych,
c) możliwość wymiany odzieży,
d) możliwość skorzystania z ciepłego napoju.

§ 5

W trakcie przyjmowania do Ogrzewalni osoba zgłaszająca się, jest zobowiązana do przedłożenia dokumentu tożsamości i udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia. W przypadku braku dowodu tożsamości dane osoby bezdomnej identyfikowane są we współpracy ze służbami Policji i Strażą Miejską, bądź na oświadczenie osoby bezdomnej.
§ 6

Pracownicy Ogrzewalni prowadzą ewidencję osób przebywających w Ogrzewalni w postaci książki ewidencyjnej przyjęć. Do książki ewidencyjnej pracownik wprowadza dane osoby przebywającej, godzinę przyjęcia oraz godzinę opuszczenia Ogrzewalni.

§ 7

Osoba zgłaszająca się do Ogrzewalni zobowiązana jest udostępnić wnoszone rzeczy.

§ 8

Zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności broni, ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, gazu, alkoholu i środków odurzających.

§ 9

Przy przyjęciu do Ogrzewalni zgłaszający się zapoznawany jest z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie podpisu przez zgłaszającego na oświadczeniu równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 10

Personel Ogrzewalni może odmówić przyjęcia do Ogrzewalni, jeżeli Zgłaszający:
a) nie przestrzega Regulaminu,
b) zachowuje się agresywnie,
c) odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy, a istnieje uzasadnione przypuszczenie, że usiłuje wnieść przedmioty lub środki wymienione w § 8 Regulaminu,
d) wymaga ze względu na stan zdrowia lub wysoki stopień niesamodzielności udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej lub specjalistycznej. W takim przypadku wzywa się odpowiednie służby medyczne.

§ 11

Ogrzewalnia jest czynna w okresie od 01 października do 30 kwietnia danego roku w godzinach od 16.00 do 8.00. W okresie silnych mrozów czas otwarcia Ogrzewalni może ulec wydłużeniu.

§ 12

Osoby korzystające z Ogrzewalni zobowiązane są do:
a/ przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00,
b/ utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół budynku,
c/ dbania o higienę osobistą,
d/ przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających na terenie Ogrzewalni,
e/ przestrzegania zakazu palenia,
f/ poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach,
g/ przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,
h/ przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności poszanowania cudzej własności, unikania konfliktów,
i/ stosowania się do poleceń osób dyżurujących, wydawanych w ramach przysługujących jemu uprawnień.

§ 13

1.Osoba korzystająca z Ogrzewalni nie może:
a) korzystać z własnych urządzeń elektrycznych,
b) pozostawiać jakichkolwiek rzeczy w dzień do przechowania. Pozostawione rzeczy będą utylizowane.
2. Za rzeczy pozostawione oraz wniesione do Ogrzewalni, pracownicy Ogrzewalni nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 14

1. Osoby korzystające z Ogrzewalni ponoszą odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone działaniem umyślnym i są zobowiązani do ich naprawienia.
2. Wyrządzenie szkody może skutkować odpowiedzialnością cywilna lub karną.
 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-24 11:16:37

Poprawny CSS!