STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Regulamin Sekcji Mieszkań Chronionych

Data dodania: 2012-05-08 08:43:11
A+
A-

Regulamin Sekcji Mieszkań Chronionych

I. Postanowienia ogólne

§1.
1. Mieszkania chronione funkcjonują na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych;
3) uchwały Nr LIII/620/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie zmienionej uchwałą Nr XLV/439/17 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/620/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie.
2. Ilekroć w Regulaminie Sekcji Mieszkań Chronionych, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:
1) Mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny znajdujący się w budynkach B i C przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie stanowiący formę pomocy społecznej, o której mowa w art. 53 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
3. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto Kutno,
4. Mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę przebywającą w mieszkaniu chronionym na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia w postaci wsparcia w mieszkaniu chronionym.

§2.
1. Miasto Kutno zapewnia 32 mieszkania chronione położone przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie, w tym 28 mieszkań jednopokojowych z aneksem kuchennym i łazienką oraz 4 mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i łazienką.
2. Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie wsparcia w mieszkaniu chronionym jest osoba pełnoletnia spełniająca w szczególności następujące kryteria:
1) jest mieszkańcem Miasta Kutno,
2) prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe albo z małżonkiem lub innymi osobami spokrewnionymi lub niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie zamieszkującymi i gospodarującymi, tworzy wieloosobowe gospodarstwo domowe,
3) nie wymaga usług w zakresie świadczenia przez jednostkę całodobowej opieki, a w szczególności:
a) jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności w zakresie samoobsługi,
b) jej funkcjonowanie nie zagraża życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób,
c) stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego,
4) zobowiąże się i będzie realizowała program usamodzielnienia lub wspierania.

§3.
1. Wsparcie w mieszkaniu chronionym może być przyznane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
2. Do wywiadu dołączane są uzgodnienia w formie pisemnej pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się o pomoc w formie wsparcia w mieszkaniu chronionym. Uzgodnienia, których wzór stanowi załącznik nr 1 (mieszkanie treningowe) i załącznik nr 2 (mieszkanie wspierane) do niniejszego Regulaminu dotyczą:
a) celu pobytu,
b) okresu pobytu,
c) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia,
d) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia w formie mieszkania chronionego,
e) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym,
f) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.
3. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.
4. Przedłużenie czasu wsparcia w mieszkaniu chronionym w drodze kolejnej decyzji o skierowaniu do korzystania ze wsparcia wymaga złożenia wniosku przez mieszkańca przed upływem okresu na jaki został określony w decyzji administracyjnej.
5. Decyzje w sprawie skierowania do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje Dyrektor MOPS w Kutnie lub inna upoważniona osoba.
6. W przypadkach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej decyzja może być wydana na czas nieokreślony.

§4.
1. Wsparcie w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:
1) korzystanie ze wskazanego mieszkania i stałych elementów wyposażenia;
2) korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych;
3) zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną.
2. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:
1) samoobsługi;
2) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych;
3) efektywnego zarządzania czasem;
4) prowadzenia gospodarstwa domowego;
5) załatwiania spraw urzędowych;
6) utrzymywania więzi rodzinnych;
7) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
8) poszukiwania pracy.
3. Usługi, o których mowa w ust. 2, są realizowane w formie treningów i rozmów indywidualnych i grupowych.
4. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi obejmujące pomoc w:
1) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
a) przemieszczania się,
b) utrzymania higieny osobistej,
c) ubierania się,
d) sprzątania,
e) zakupów i przygotowywania posiłków,
f) załatwiania spraw osobistych;
2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
a) utrzymywania więzi rodzinnych,
b) uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
5. Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym wspieranym ma zapewnioną możliwość korzystania z treningów, rozmów indywidualnych i grupowych oraz innych form wsparcia realizowanych w mieszkaniach chronionych.

§5.
1. Mieszkaniec, zgodnie z § 5 Uchwały Rady, ponosi pełen koszt utrzymania mieszkania chronionego z tytułu zużycia:
a) energii elektrycznej wg wskazań licznika,
b) wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzania ścieków wg wskazań licznika,
c) ogrzewania,
d) wywozu nieczystości,
e) innych opłat, takich jak, RTV, telefon, Internet.
2. Mieszkaniec zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie określającej zasady ponoszenia wyżej wskazanych kosztów w zakresie korzystania z wody, odprowadzania ścieków, ogrzewania, wywozu nieczystości, a w pozostałym zakresie mieszkaniec zobowiązany jest zawrzeć umowę z właściwymi podmiotami.

II. Prawa i obowiązki mieszkańca mieszkania chronionego.

§6.
Mieszkaniec mieszkania chronionego ma prawo do:
1) korzystania z przydzielonego mieszkania, przynależnej mu łazienki i aneksu kuchennego oraz pomieszczeń wspólnych,
2) samodzielnego wyposażenia mieszkania,
3) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych z wyłączeniem osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wizyty trwające dłużej niż 12 godzin są możliwe po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi mieszkań chronionych,
4) korzystania z porad, konsultacji i innych oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez zespół specjalistów mieszkań chronionych.

§7.
Mieszkaniec mieszkania chronionego jest zobowiązany do:
1) terminowego ponoszenia odpłatności związanych z zamieszkiwaniem, wymienionych w §5 niniejszego Regulaminu oraz odpłatności za pobyt na zasadach określonych w Uchwale Rady,
2) współpracy z MOPS w Kutnie, z pracownikiem socjalnym oraz zespołem specjalistów mieszkań chronionych oraz aktywnego korzystania z oferowanych form wsparcia w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej. w szczególności w zakresie:
a) aktywnego poszukiwania pracy przez osoby zdolne do jej podjęcia,
b) złożenia wniosku o przydział mieszkania,
c) terminowego dostarczania stosownych zaświadczeń będących podstawą do przyznania pomocy,
d) podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
e) dbałości o stan zdrowia, w razie potrzeby aktywnego udziału w procesie leczenia,
f) podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, w przypadku osób długotrwale bezrobotnych;
3) przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób, poszanowania cudzej własności, respektowania potrzeb i zainteresowań innych mieszkańców;
4) przestrzegania całkowitego zakazu użyczania lub wynajmowania mieszkania osobom trzecim;
5) dbania o wyposażenie mieszkania i ponoszenia kosztów zawinionych przez siebie i/lub osoby odwiedzające uszkodzeń;
6) utrzymywania pomieszczeń mieszkalnych w należytym porządku i czystości oraz właściwym stanie sanitarnym;
7) mycia okien, drzwi, kuchenki gazowej, grzejników, baterii, sanitariatów oraz innych urządzeń, w które lokal jest wyposażony;
8) dbania i ochrony przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania;
9) dbałości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek we własnych rzeczach i wokół siebie;
10) zapoznania się z instrukcjami obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu mieszkania i części wspólnych a także użytkowania go zgodnie z tymi instrukcjami;
11) przestrzegania zasady odwiedzin osób trzecich;
12) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00;
13) uprzedniego zgłaszania nieobecności przekraczającej 24 godzin;
14) informowania o ewentualnych trudnościach, problemach, nieporozumieniach powstałych w trakcie wspólnego zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym;
15) przestrzegania zasad pobytu w mieszkaniu chronionym określonych w Regulaminie i w umowie z Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie.

§8
1. W mieszkaniu chronionym i jego obrębie zabrania się:
1) przyjmowania gości w godzinach od 22.00-6.00, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 3,
2) zakłócania spokoju domowego,
3) wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania,
4) posiadania zwierząt domowych.
2. W mieszkaniu chronionym i w jego obrębie, zgodnie z odrębnymi przepisami, zabronione jest w szczególności:
1) stosowanie przemocy,
2) spożywanie napojów alkoholowych,
3) posiadanie, stosowanie i rozprowadzanie środków odurzających.


§9
W przypadku łamania postanowień Regulaminu przez mieszkańca, decyzja przyznająca pobyt w mieszkaniach chronionych może zostać uchylona w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.

III. Postanowienia dodatkowe

§10
1. Mieszkaniec traci prawo wsparcia w mieszkaniu chronionym na skutek:
a) upływu okresu jaki został określony w decyzji administracyjnej,
b) decyzji administracyjnej pozbawiającej tego prawa, w szczególności z powodu korzystania z mieszkania chronionego w sposób niezgodny z przeznaczeniem, w tym nieprzestrzegania Regulaminu, zmiany sytuacji osobistej i materialnej, która powoduje, że korzystanie z mieszkania chronionego nie jest konieczne lub celowe.
2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. a) mieszkaniec jest zobowiązany do opuszczenia mieszkania chronionego w ostatnim dniu terminu określonego w decyzji, natomiast w przypadku określonym w ust. 1 lit. b) w dniu, w którym decyzja stała się wykonalna.

§11
Z mieszkańcem mieszkania chronionego mogą zamieszkiwać jego dzieci.

§12
Dyrektor MOPS w Kutnie lub osoba przez niego upoważniona, w szczególności pracownik socjalny czy opiekun-terapeuta mają prawo wstępu do mieszkania chronionego podczas nieobecności mieszkańca w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia mieszkańców.
 

Uzgodnienia do regulaminu w załącznikach


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!