STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Informacja dotycząca dopłat do czynszu

Data dodania: 2021-01-22 07:38:22
A+
A-

Informujemy, iż najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą się ubiegać o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, czyli tzw. dopłatę do czynszu.

 • Wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu umieszcza na wniosku adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”

 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy, spełniającemu poniższe warunki:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz

2) wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (dotyczy również lokalu innego niż najmowany lub podnajmowany w dniu składania wniosku), oraz

3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 • Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu składa się nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

 • Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, oprócz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy, dołącza się:

1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego (dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych),

2) oświadczenie o najmowaniu lub podnajmowaniu lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.,

3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę

 • Wysokość miesięcznego czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku

 • W przypadku, gdy wysokość czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest niższa od czynszu według stanu na dzień składania wniosku, uwzględnia się czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r.

 • Powyższe oświadczenia wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

 • Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę pomiędzy dodatkiem mieszkaniowym powiększonym o dopłatę do czynszu a dodatkiem mieszkaniowym

 • Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł

 • Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego

Najemcy i podnajemcy lokali mogą również ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną od dnia 14 marca 2020 r. W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną wnioskodawca dołącza do wniosku stosowną klauzulę zawierającą okres poprzedzający dzień złożenia wniosku, za który dodatek ma być przyznany.

 • Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną dołącza się:

- deklarację o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

 • Wnioskodawca wykazuje wydatki za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

 • Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną powiększonego o dopłatę do czynszu nie przyznaje się za okres, za który osobie uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na podstawie innej decyzji

 • W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną, okres na jaki dodatek mieszkaniowy się przyznaje, tj: 6 miesięcy, skraca się o okres poprzedzający pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, na jaki przyznano dodatek mieszkaniowy

 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie, jeżeli wniosek złożono nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19

 • Uwzględnia się wysokość czynszu opłacanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powiększony o dopłatę do czynszu

 • W przypadku, gdy wysokość czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest niższa od czynszu opłacanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powiększony o dopłatę do czynszu uwzględnia się czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r.


Informacje ogólne

Data dodania: 2012-05-15 13:27:25
A+
A-

© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!