STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Data dodania: 2012-05-08 08:58:01
A+
A-

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym

reguluje Uchwała Nr  LIII/620/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie, zmieniona Uchwałą nr XLV/439/17 Rady Miasta Kutno z dnia 26 wrzesnia 2017 r.

Osoby korzystające z pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność w wysokości zależnej od relacji między kwotą ich dochodu a kwotą kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, ustaloną wg następujących zasad:

 Tab. 1 Zasada dla osoby samotnie gospodarującej.
 

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w % *

Wysokość odpłatności w % od kwoty miesięcznych dochodów

Do 120% włącznie

bezpłatnie

Powyżej 120-150%

11,00%

Powyżej 150-200%

12,00%

Powyżej 200-300%

13,00%

Powyżej 300-400%

14,00%

Powyżej 400-500%

16,00%

Powyżej 500-600%

18,00%

Powyżej 600%

20,00%

* Od 01.10.2018 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł netto.

Tab. 2 Zasada dla osoby gospodarującej w rodzinie.
 

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w %**

Wysokość odpłatności w % od kwoty miesięcznych dochodów

Do 120% włącznie

bezpłatnie

Powyżej 120-150%

10,00%

Powyżej 150-200%

11,00%

Powyżej 200-300%

12,00%

Powyżej 300-400%

14,00%

Powyżej 400-500%

15,00%

Powyżej 500-600%

17,00%

Powyżej 600%

19,00%

** Od 01.10.2018 r. dochód dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosi 528 zł netto.

Dochód stanowi:

1. wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy

2. świadczenie rentowe (renta rodzinna, inwalidzka, socjalna)

3. świadczenie emerytalne

4. świadczenie przedemerytalne

5. zasiłek stały, okresowy, pielęgnacyjny

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Za niepełny pierwszy lub ostatni miesiąc pobytu mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

Naliczenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, a wyliczoną należność mieszkaniec wpłaci do kasy MOPS w Kutnie do dnia 15-go każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.

Odpłatność za pobyt nie obejmuje:

  1. energii elektrycznej wg wskazań licznika;

  2. wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzenia ścieków wg wskazań licznika;

  3. ogrzewania;

  4. wywozu nieczystości;

  5. innych opłat, takich jak RTV, telefon, internet.

Koszty te pokrywają podopieczni w całości na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z odpowiednim podmiotem.


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!