STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Data dodania: 2012-05-08 08:58:01
A+
A-

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym

reguluje Uchwała Nr  LIII/620/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie, zmieniona Uchwałą nr XLV/439/17 Rady Miasta Kutno z dnia 26 wrzesnia 2017 r.

Osoby korzystające z pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność w wysokości zależnej od relacji między kwotą ich dochodu a kwotą kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, ustaloną wg następujących zasad:

 Tab. 1 Zasada dla osoby samotnie gospodarującej.
 

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w % *

Wysokość odpłatności w % od kwoty miesięcznych dochodów

Do 120% włącznie

bezpłatnie

Powyżej 120-150%

11,00%

Powyżej 150-200%

12,00%

Powyżej 200-300%

13,00%

Powyżej 300-400%

14,00%

Powyżej 400-500%

16,00%

Powyżej 500-600%

18,00%

Powyżej 600%

20,00%

* Od 01.10.2018 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł netto.

Tab. 2 Zasada dla osoby gospodarującej w rodzinie.
 

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w %**

Wysokość odpłatności w % od kwoty miesięcznych dochodów

Do 120% włącznie

bezpłatnie

Powyżej 120-150%

10,00%

Powyżej 150-200%

11,00%

Powyżej 200-300%

12,00%

Powyżej 300-400%

14,00%

Powyżej 400-500%

15,00%

Powyżej 500-600%

17,00%

Powyżej 600%

19,00%

** Od 01.10.2018 r. dochód dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosi 528 zł netto.

Dochód stanowi:

1. wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy

2. świadczenie rentowe (renta rodzinna, inwalidzka, socjalna)

3. świadczenie emerytalne

4. świadczenie przedemerytalne

5. zasiłek stały, okresowy, pielęgnacyjny

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Za niepełny pierwszy lub ostatni miesiąc pobytu mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

Naliczenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, a wyliczoną należność mieszkaniec wpłaci do kasy MOPS w Kutnie do dnia 15-go każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.

Odpłatność za pobyt nie obejmuje:

  1. energii elektrycznej wg wskazań licznika;

  2. wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzenia ścieków wg wskazań licznika;

  3. ogrzewania;

  4. wywozu nieczystości;

  5. innych opłat, takich jak RTV, telefon, internet.

Koszty te pokrywają podopieczni w całości na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z odpowiednim podmiotem.


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!