STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Data dodania: 2020-07-03 06:52:11
A+
A-

Co to jest stypendium szkolne i komu przysługuje?

 • Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 1.  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kiedy i gdzie można pobrać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

 • wydawanie wniosków od 17.08.2020 r.
 • przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie - sala nr 14, stanowisko nr 3 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach: 10:00 – 14:00).

Jakie rachunki i faktury VAT będą rozliczane i kiedy należy je dostaczyć?
Rachunki i faktury VAT do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2020 r.
Pierwsze rachunki i faktury VAT należy dostarczyć do MOPS w Kutnie po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium szkolne, następne w kolejnych miesiącach, tj. do 5 każdego miesiąca, w którym ma być zrealizowana wypłata stypendium szkolnego.

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o stypendium szkolne?

 • Wypełniony wniosek

Do wniosku w szczególności należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły,
 • zaświadczenia o wysokości przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o : zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób),
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS-u, KRUS-u (przyznającej lub dotyczącej waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS-u, KRUS-u – przyznającej zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenia lub kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej: zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego (oryginały decyzji do wglądu),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS-u o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopię ostatniego nakazu płatniczego,
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt), gdy była prowadzona w 2019 roku - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie/zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu, tj. zgodnie z art.8 ust.7 rt. 8 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiedzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodach z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składkach na ubezpieczenia społeczne;
6) należnym podatku;
7) odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych innych stypendiów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie, stypendia studenckie),
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali.
 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej (do wglądu).

Co to jest zasiłek szkolny i komu przysługuje ?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek szkolny ?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasdaniającego przyznanie tego zasiłku.

Gdzie pobrać i złożyć wniosek o zasiłek szkolny ?

Osobiście w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie – sala nr 14, stanowisko nr 3 poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 10:00 – 14.00 ).

Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o zasiłek szkolny ?

 • Wypełniony wniosek

Do wniosku w szczególności należy dołączyć:
       • zaświadczenie ze szkoły
       • zaświadczenia o wysokości przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o : zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób)
• dokumenty potwierdzające wystapienia zdarzenia losowego np: odpis skrócony aktu zgonu członka rodziny (dokumenty potwierdzające poniesione szkody w wyniku klęski żywiołowej, zalania, pożaru, włamania).


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-24 11:16:37

Poprawny CSS!