STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Zadania Działu

Data dodania: 2019-02-12 10:23:33
A+
A-

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej realizuje zadania pomocy społecznej z zakresu zadań własnych i zleconych gminie, jak również wynikających z rządowych programów pomocy społecznej oraz innych ustaw mających na celu ochronę życia osób i rodzin.
Ponadto realizuje ustawę o systemie oświaty – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kutno.

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej realizuje zadania poprzez:

1)  prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:
       a) przyznawanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
       b) przyznawanie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia;
       c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
       d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych ;
       e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
       f) przyznawanie pomocy w formie biletu kredytowanego;
      g) przyznawanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
      h) przyznawanie pobytu w mieszkaniach chronionych;
       i) przyznawanie dzieciom gorącego posiłku w szkole, przedszkolu, żłobku;
       j) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
      k) kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
       I) sporządzanie i zawieranie umów z osobami zobowiązanymi do opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej;
     m) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
      n) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
      o) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek;
     p) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
      r) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
2) prowadzenie analityki dla poszczególnych świadczeń;
3) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w szczególności:
      a) wydawanie wniosków;
      b) przyjmowanie wniosków;
      c) weryfikacja i analiza wniosków;
      d) kwalifikowanie wniosków do pomocy materialnej;
      e) sporządzanie projektów decyzji w sprawie pomocy materialnej;
       f) przyjmowanie i analizowanie rachunków, bądź faktur VAT za zakupione artykuły, usługi;
4) prowadzenie analityki wypłaconych świadczeń i przedstawionych rachunków lub faktur VAT poprzez uzupełnianie indywidualnych kart rozliczeniowych;
5) prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, zaległości dotyczących odpłatności za świadczenia niepieniężne;
6) sporządzanie list wypłat;
7) rejestrowanie i przekazywanie rachunków, faktur i not księgowych do Działu Księgowości;
8) wydawanie zaświadczeń;
9) opracowanie i aktualizacja strony BIP i internetowej Ośrodka w zakresie działalności Działu;
10) współpraca z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rejonowego w Kutnie, Urzędu Miasta Kutno, ZUS, KRUS, domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, przytulisk, hosteli, ośrodków leczenia
uzależnień, szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów; uzależnień, szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów;
11) analizowanie i przekazywanie akt spraw świadczeniobiorców do archiwum zakładowego.

 


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!