STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Zadania Działu

Data dodania: 2019-02-12 10:23:33
A+
A-

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej realizuje zadania pomocy społecznej z zakresu zadań własnych i zleconych gminie, jak również wynikających z rządowych programów pomocy społecznej oraz innych ustaw mających na celu ochronę życia osób i rodzin.
Ponadto realizuje ustawę o systemie oświaty – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kutno.

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej realizuje zadania poprzez:

1)  prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:
       a) przyznawanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
       b) przyznawanie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia;
       c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
       d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych ;
       e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
       f) przyznawanie pomocy w formie biletu kredytowanego;
      g) przyznawanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
      h) przyznawanie pobytu w mieszkaniach chronionych;
       i) przyznawanie dzieciom gorącego posiłku w szkole, przedszkolu, żłobku;
       j) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
      k) kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
       I) sporządzanie i zawieranie umów z osobami zobowiązanymi do opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej;
     m) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
      n) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
      o) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek;
     p) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
      r) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
2) prowadzenie analityki dla poszczególnych świadczeń;
3) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w szczególności:
      a) wydawanie wniosków;
      b) przyjmowanie wniosków;
      c) weryfikacja i analiza wniosków;
      d) kwalifikowanie wniosków do pomocy materialnej;
      e) sporządzanie projektów decyzji w sprawie pomocy materialnej;
       f) przyjmowanie i analizowanie rachunków, bądź faktur VAT za zakupione artykuły, usługi;
4) prowadzenie analityki wypłaconych świadczeń i przedstawionych rachunków lub faktur VAT poprzez uzupełnianie indywidualnych kart rozliczeniowych;
5) prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, zaległości dotyczących odpłatności za świadczenia niepieniężne;
6) sporządzanie list wypłat;
7) rejestrowanie i przekazywanie rachunków, faktur i not księgowych do Działu Księgowości;
8) wydawanie zaświadczeń;
9) opracowanie i aktualizacja strony BIP i internetowej Ośrodka w zakresie działalności Działu;
10) współpraca z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rejonowego w Kutnie, Urzędu Miasta Kutno, ZUS, KRUS, domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, przytulisk, hosteli, ośrodków leczenia
uzależnień, szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów; uzależnień, szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów;
11) analizowanie i przekazywanie akt spraw świadczeniobiorców do archiwum zakładowego.

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-24 11:16:37

Poprawny CSS!