STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPEIKUŃCZE

Data dodania: 2020-03-13 12:19:58
A+
A-

                                    SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, czyli osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne), upośledzonym umysłowo oraz wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczone są chorym (przy łóżku chorego), którzy nie mogą uzyskać takiej pomocy w zakładach opieki zdrowotnej.


Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994roku o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U.Nr111 poz. 535,z późn. zm/

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. Nr 189 poz.1598 z póż..zm/

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej -podstawa prawna

Uchwały rady Miasta Kutno Nr LVII/537/14 z dnia 08 grudnia 2014 z póź. zm.

 


Informacje ogólne

Data dodania: 2012-05-17 11:18:42
A+
A-

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI świadczone  są osobom z zaburzeniami psychicznymi, czyli osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne), upośledzonym umysłowo oraz wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi)   w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczone są chorym (przy łóżku chorego),  którzy nie mogą uzyskać takiej pomocy w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994roku o ochronie zdrowia psychicznego/Dz.U.Nr111 poz. 535,z późn. zm/

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. Nr 189 poz.1598 z póż..zm/

 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej  -podstawa prawna

Uchwały rady Miasta Kutno Nr LVII/537/14 z dnia 08 grudnia 2014

Cele jakie realizowane są przez specjalistyczne usługi opiekuńcze to:

1.Potęgowanie zdrowia psychicznego, profilaktyka oraz leczenie i rehabilitacja chorych w ich naturalnym środowisku społecznym.

2.Powrót klienta do zdrowia i do społeczeństwa – przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez przywracanie prawidłowych kontaktów z otoczeniem.

3.Postępowanie rehabilitacyjne – elastyczne i zindywidualizowane, takie które uwzględnia przebieg choroby, czas jej trwania oraz ocenę głębokiej dezadaptacji

4.Motywowanie do aktywnego udziału w terapii

5.Udzielanie wsparcia rodzinie osoby w ostrym kryzysie psychicznym

6.Kształtowanie umiejętności dnia codziennego

7.Promocja zdrowia fizycznego zgodnie z regułami skutecznego działania poprzez właściwe zaplanowanie procesu pielęgnowania

 

Kadra Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – jest merytoryczne przygotowana do wykonywania zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie. W skład zespołu wchodzą:

- kierownik

- pielęgniarki

- lekarz psychiatra

- psycholog

- rehabilitanci

 

 

 

 


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 06:22:05

Poprawny CSS!