STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Data dodania: 2020-07-07 09:32:09
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry startna nowy okres można będzie składać:

Ø  Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,   PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;

Ø  Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.
 

Wnioski można pobrać:

Ø  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok.37;

Ø  ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips,gov.pl/bip.
 

Szczegółowe informacje można znaleźć:
 

Ø  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie www.mops.kutno.pl
ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00

W okresie  od 01-08-2020 r. do 31-10-2020 r.
przyjęcia interesantów:
 w piątek w godzinach 11.30 - 16.30


 


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data dodania: 2019-06-25 10:17:49
A+
A-

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.; od 01 października 2020 r. kwoty 900 zł:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
a) uchylona
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz.2206 i 2282 oraz
z 2018 r.,poz.107 i 138),
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,     
braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
zawarła związek małżeński.
 


Komunikat FA

Data dodania: 2018-06-11 08:33:03
A+
A-

Świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny - realizacja świadczeń w nowym okresie 2018/2019

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że w nowym okresie 2018/2019 nie przewiduje zmian w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

     Wnioski na nowy okres 2018/2019 w tradycyjnej formie (papierowej) będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych on-line od 1 lipca 2018 r. Zachęcamy do pobierania wniosków na nowy okres już w czerwcu. Pracownicy udzielą Państwu informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.


     Przypominamy, że świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są przyznawane bezterminowo. Prawo do tych świadczeń jest ustalane na okres roku:

  • od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku w przypadku świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego;
  • od 1 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku – w przypadku zasiłku rodzinnego. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku na każdy kolejny okres.

    Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ogłoszonym komunikacie zapowiedziało, że nie przewidują modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do warunków przyznawania świadczenia.

 


KOMUNIKAT

Data dodania: 2018-05-15 11:55:59
A+
A-

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo przetwarzania państwa danych osobowych jak również z uwagi na dążenie do sprawniejszej obsługi, zachęcamy państwa do zakładania kont bankowych.


godziny przyjęć

Data dodania: 2017-12-01 09:50:57
A+
A-

Godziny przyjęć Interesantów

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych

 

Poniedziałek – 10:00 – 14:00

Wtorek – 10:00 – 14:00

Czwartek – 10:00 – 14:00

Piątek – 11:30 – 16:30


Wnioski na nowy okres świadczeniowy FA

Data dodania: 2017-07-27 12:26:40
A+
A-

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY MOŻNA POBRAĆ OSOBIŚCIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych (sala obsługi).


Fundusz Alimentacyjny

Data dodania: 2017-06-14 13:38:05
A+
A-

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Informujemy, że od 01 sierpnia 2017 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tutejszego Ośrodka pok. 37 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin zostały wprowadzone pewne modyfikacje w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Są one zamieszczone w komunikacie wydanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Jednocześnie informujemy, że osoby chcące skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie trwającym od 01 października 2016 roku do 30 września 2017 roku nadal mogą składać wnioski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017, poz. 489).

Kto może otrzymać świadczenie?
  • Obywatele polscy;
  • cudzoziemcy:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Kryterium dochodowe

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wysokość świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-24 11:16:37

Poprawny CSS!