STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Tryb przyznania świadczenia w postaci wsparciaw mieszkaniu chronionym

Data dodania: 2012-05-07 14:09:33
A+
A-

Tryb przyznania świadczenia w postaci wsparcia w mieszkaniu chronionym:

 

1. Złożenie wniosku osobiście bądź listownie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

 

2. Wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza rodzinnego, że osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych

 

3. Jeżeli klient jest leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego to także zaświadczenie od lekarza psychiatry, o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z takiej formy wsparcia

 

4. Sporządzenie wywiadu środowiskowego – po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik z MOPS odwiedza osobę i sporządza wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej klienta

 

5. Wnioski o wsparcie w mieszkaniu chronionym rozpatrywane są przez zespół doradczo-opiniodawczy powołany stosownym zarządzeniem przez Dyrektora MOPS w Kutnie

 

6. Sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie zainteresowanej następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Dyrektor MOPS wydaje decyzję o przyznaniu bądź nie wsparcia w mieszkaniu chronionym w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy i opinię zespołu doradczo-opiniodawczego

 

Okres wsparcia w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Wsparcie to ustala się na czas określony.


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 07:19:38

Poprawny CSS!