STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Komunikat Akcja Zima

Data dodania: 2017-03-31 10:04:17
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że tzw. okres ochronny dla osób bezdomnych trwa do dnia 31.03.2017. Od 1 kwietnia osoby, które nie przebywają na stałe w Domu  Noclegowym nie będą mogły korzystać  z pobytu na jedną noc w Noclegowni, który zabezpieczał je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. W  wyjątkowych uzasadnionych przypadkach jednak  np. osoba przejezdna lub będąca w trakcie załatwiania formalności związanych ze stałym pobytem w DN ma możliwość skorzystania z pomocy.

 Te osoby mają możliwość nawiązania współpracy z pracownikiem socjalnym,  który pomoże im dopełnić formalności regulaminowych aby uzyskać wsparcie w postaci pobytu w Domu Noclegowym.  Jak wiadomo jednym z głównych  wymogów jest pozostawanie w trzeźwości. Ponadto osoba musi mieć zaświadczenie od lekarza dermatologa, że jest zdrowa.  Wymagane jest również posiadanie dowodu osobistego, rejestracja w Urzędzie Pracy oraz podjęcie leczenia odwykowego.  W realizacji tych wymogów pomaga pracownik socjalny.

Oczywiście osoby te są nadal objęte pomocą  MOPS polegająca na wydawaniu ciepłych posiłków, zabezpieczeniu w czystą odzież oraz  wsparciu finansowym.  Miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne są nadal monitorowane przez pracowników socjalnych, Policję i Straż Miejską.  Osoby tam przebywające są informowane o formach pomocy z jakich mogą korzystać oraz motywowane do nawiązania współpracy z pracownikiem socjalnym.

Akcja Zima 2016/2017 zabezpiecza bardzo dobrze potrzeby osób bezdomnych, głównie dzięki doskonałej współpracy z Policją, Strażą Miejską i Kutnowskim Szpitalem oraz innymi partnerami zaangażowanymi w akcję. Dużym sukcesem tegorocznych działań jest bardzo dobra informacja o Akcji w  środowisku lokalnym,  dzięki czemu osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością same trafiały do Domu Noclegowego, gdzie uzyskiwały fachową pomoc. Nie zdarzył się żaden przypadek zamarznięcia ani wychłodzenia.

 


Spotkanie Akcja Zima 2016/2017

Data dodania: 2017-02-02 08:45:39
A+
A-

W dniu 01.02.2017 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie zespołu  przedstawicieli placówek zaangażowanych w Akcję Zima 2016/2017.  Brali  w nim udział pracownicy Policji i Szpitala. Podsumowano działania jakie zostały podjęte dotychczas i dyskutowano o dalszej współpracy.

Akcja Zima 2016/2017 przebiega pomyślnie.  Dzieję się to głównie dzięki doskonałej współpracy z pracownikami Policji , Straży Miejskiej oraz Szpitala, którzy odnotowują dużo interwencji związanych z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie również  cały  czas podejmują  działania w formie monitoringu i interwencji wobec   takich osób. Pracownicy socjalni 2 razy w tygodniu odwiedzają miejsca przebywania osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem i zamarznięciem.

Istnieje wiele miejsc stałego monitoringu, w których istnieją oznaki pobytu osób bezdomnych tj. pustostany, szałas, altany działkowe, opuszczone stare kamienice, mosty, okolice Dworca PKP, Jadłodajnia Caritas, piwnice, budynki gospodarcze, skwerki osiedlowe. Zastane tam osoby bezdomne są informowane o formach pomocy z jakich mogą skorzystać, o możliwości pobytu w Noclegowni a także o konsekwencjach zagrożenia życia i zdrowia w przypadku pozostawania na dworze przy niskich temperaturach. Pracownicy socjalni dowożą im również gorącą herbatę i zupę oraz pieczywo.

W Domu Noclegowym przebywa  aktualnie 32 mężczyzn oraz 2 kobiety.Na bieżąco wykorzystywane są miejsca wolne w formie dostawek z których korzystała  średnio ok. 15 osób.Osoby bezdomne przebywające w DN korzystają z gorących posiłków w stołówce MOPS.Osoby te na bieżąco są objęte pomocą w formie finansowej - w zależności od potrzeb (zakup odzieży, żywności, środków higienicznych i leków).Cały czas jest również wydawana ciepła odzież, która jest pozyskiwana przez pracowników MOPS.

 

 


spotkanie akcja zima- obraz 1 spotkanie akcja zima- obraz 2 spotkanie akcja zima- obraz 3 spotkanie akcja zima- obraz 4 spotkanie akcja zima- obraz 5


Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Data dodania: 2016-11-28 08:33:11
A+
A-
Pomóż dzieciom przetrwać zimę

W dniu 22.11.2016 w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie dotyczące  akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" prowadzonej prze Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych. Zaproszono na nie przedstawicieli Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kutnowskich szkół i innych placówek. Omówiono działania, które będą prowadzone oraz ich harmonogram. Akcja polega głównie na zbiórce żywności i innych artykułów i przekazaniu ich najuboższym. MOPS jak co roku włącza się w akcję. 


pomóż dzieciom przetrwać zimę- obraz 1 pomóż dzieciom przetrwać zimę- obraz 2 pomóż dzieciom przetrwać zimę- obraz 3


Spotkanie organizacyjne Akcja Zima 2016/2017

Data dodania: 2016-10-31 09:30:45
A+
A-
Spotkanie organizacyjne Akcja Zima 2016/2017

W dniu 28.10.2016 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie partnerskie dotyczące Akcji Zima 2015/16. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta, placówek służby zdrowia, służb mundurowych, administracji RSM Pionier i Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej. W spotkaniu wzięły również udział kutnowskie media. Wszystkie zaproszone podmioty będą w trakcje Akcji Zima 2016/17 podejmować wspólne działań na rzecz osób  bezdomnych oraz  zagrożonych bezdomnością, wychłodzeniem lub zamarznięciem.

MOPS zaprezentował zgromadzonym gościom ofertę własną, która obejmowała : specjalistyczną kadrę, przygotowanie i dostarczanie ciepłych napojów i posiłków, zabezpieczanie potrzebujących w kwestii ciepłych ubrań i odpowiedniego obuwia, udzielanie wsparcia finansowego zgodnie z indywidualną potrzebą odbiorcy (leki, żywność, opał), dystrybucję ulotek i plakatów mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat Akcji Zima. Od partnerów oczekuje się natomiast: informacji o podejmowanych działaniach w sprawie osób bezdomnych, podejmowania wspólnych działań interwencyjnych, zabezpieczenia odzieży dla bezdomnych, zabezpieczenia miejsc noclegowych.

Zostały również omówione działania jakie były podejmowane podczas poprzedniej edycji Akcji Zima.Ponadto dyskutowano o doświadczeniach lat ubiegłych i ewentualnych problemach w realizacji tegorocznego projektu.


akcja zima 2016- obraz 1 akcja zima 2016- obraz 2 akcja zima 2016- obraz 3 akcja zima 2016- obraz 4 akcja zima 2016- obraz 5 akcja zima 2016- obraz 6 akcja zima 2016- obraz 7


Rusza Akcja Zima 2016/2017

Data dodania: 2016-10-31 09:29:57
A+
A-

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2016 – 2017" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych  bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczyna się od 03.10.2016 r i ma trwać do 31.03.2017 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb. Aktualnie podjęta została współpraca ze Szpitalem i Strażą Miejską. Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren, monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, pozyskują dla nich odzież, a także  oferują pomoc w formie ciepłego posiłku.

Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność                     z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

            Lata  ubiegłe pokazały nam jak mieszkańcy naszego miasta uwrażliwieni są na problem bezdomności i dzięki dobroczynności w formie dostarczanej odzieży oraz informowaniu odpowiednie instytucje o osobach bezdomnych mogliśmy udzielić pomocy wielu z nich.

            Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających      w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdżać będą           w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia.

Pracownicy MOPS-u zapewniają, ze osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej w formie:

•   schronienia w Domu Noclegowym przy ul. Wyszyńskiego 11

•   gorącego posiłku przygotowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

•   pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności

•   pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
 i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

•   Domu Noclegowego – 24 253-43-90

•   Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00

•   Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64

•   Państwowej Straży Pożarnej - 998

•   Pogotowia Ratunkowego - 999

•   Numer alarmowy- 112     


Podsumowanie Akcji Zima 2015/2016

Data dodania: 2016-04-29 09:34:32
A+
A-

W dniu 27.04.2016 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie podsumowujące "Akcję Zima 2015/2016". Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji partnerskich, która współdziałały w realizacji projektu. Został zaprezentowany raport przebiegu akcji i  podejmowanych działań. Partnerzy otrzymali podziękowania i zostali poproszeni o dalszą tak owocną współpracę. Wywiązała się również dyskusja na temat wspólnych działań i ich rezultatów. 


Trwa Akcja Zima 2015/2016

Data dodania: 2016-03-22 09:25:15
A+
A-

Do dnia dzisiejszego (03.02.2016r.) Akcja Zima 2015/2016 przebiega bez zastrzeżeń i większych trudności dzięki współpracy ze Strażą Miejską, Policją , Strażą Pożarną, pracownikami SORu i  pracownikiem socjalnym z kutnowskiego szpitala. Za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wszelkie informacje o osobach zagrożonych. Dzięki wymianie informacji z w/w służbami lista potencjalnych miejsc przebywania osób bezdomnych, do których trafiają pracownicy socjalni, jest na bieżąco weryfikowana. Dziękujemy także mieszkańcom Kutna, którzy reagują w sytuacjach zagrażających. I apelujemy o dalszą czujność i reakcję by ta akcja zakończyła się pomyślnie.

 

Pracownicy socjalni cały czas monitorują miejsca potencjalnego przebywania osób zagrożonych. Do tej pory było 55 monitoringów.

W Domu Noclegowym obecnie przebywają 33 osoby – 30 mężczyzn i 3 kobiety

Pracownicy socjalni na bieżąco wydają gorącą zupę, udzielają schronienia w  Domu Noclegowym ponadto informują osoby zagrożone o wszelkich formach pomocy z jakich mogą skorzystać (pomoc w wyrobieniu Dowodu Osobistego, uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, konsultacji prawnych, w podjęciu leczenia, wsparcie w poprawie relacji rodzinnych, uzyskanie ciepłej zimowej odzieży wraz z obuwiem-jeżeli chodzi o odzież jest ona wydawana na bieżąco w dużej ilości). Ponadto pracownicy socjalni pomagają w formie zasiłków celowych czy w formie rzeczowej np. asortymentu ze  Stowarzyszenia Bank Żywności.


Spotkanie robocze Akcja Zima 2015/2016

Data dodania: 2016-01-21 14:04:07
A+
A-

W dniu 20.01.2016 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie zespołu  przedstawicieli placówek zaangażowanych w Akcję Zima 2015/2016.  Brali  w nim udział pracownicy Policji, Straży Pożarnej i Szpitala. Podsumowano działania jakie zostały podjęte od  19 października 2015  do 11 stycznia 2016. Na dzień 11.01.2016 r. w Domu Noclegowym przebywa 29 mężczyzn oraz 1 kobieta. Na bieżąco wykorzystywane są miejsca wolne w formie dostawek, jest 8 miejscami wolnymi. Istnieją również miejsca w Domu  Pomocy Społecznej na Krzywoustego, który również włącza się w Akcję Zima 2015/2016.

Podjętych przez pracowników socjalnych było 46 działań w ramach monitoringu i interwencji wobec 48 osób z czego 45 osoby są z terenu miasta Kutno i 3 osoby spoza Kutna. Jest 28 miejsc stałego monitoringu, w których istnieją oznaki pobytu osób bezdomnych tj. pustostany, szałas, altany działkowe, opuszczone stare kamienice, mosty, okolice Dworca PKP, Jadłodajnia Caritas, piwnice, budynki gospodarcze, skwerki osiedlowe. Lista takim miejsc jest cały czas aktualizowana poprzez wymianę informacji pomiędzy pracownikami MOPS a Policja i Strażą Miejską.

Ponadto odnotowano 118 interwencji Policji, 193 Straży Miejskiej i 87 SORu.

 Omówiono również problemy i trudności jakie pojawiają się podczas podejmowanych działań. Najczęściej są one związane z zachowaniem osób, które pomimo złych warunków atmosferycznych nie chcą podjąć współpracy – odmawiają pobytu w Domu Noclegowym oraz innych form pomocy. Jednakże miejsca, w których przebywają takie osoby są cały czas monitorowane przez pracowników socjalnych, Straż Miejską i Policję i każdy potrzebujący otrzymuje niezbędne wsparcie oraz zostaje poinformowany gdzie może udać się po pomoc rzeczową, finansową czy inną.

W trakcie spotkania koordynator Akcji Zima 2015/2016 – Agnieszka Molińska Jujka podziękowała zaproszonym gościom za zaangażowanie w podejmowane działania i poprosiła o dalszą współpracę.


akcja zima spotkanie 20.01.2016- obraz 1 akcja zima spotkanie 20.01.2016- obraz 2 akcja zima spotkanie 20.01.2016- obraz 3 akcja zima spotkanie 20.01.2016- obraz 4


Akcja Zima 2015/2016 Potrzebna ciepła odzież!

Data dodania: 2015-11-27 09:42:48
A+
A-
Akcja Zima  2015/2016 Potrzebna ciepła odzież!

W ramach realizacji „Akcji zima 2015/2016” organizowana jest również zbiórka ciepłej odzieży dla osób zagrożonych wychłodzeniem lub zamarznięciem. Potrzebne są przede wszystkim swetry, kurtki, czapki i inna ciepła odzież oraz buty, a także koce i pościel. Wielu z naszych podopiecznych trafia również do szpitala i są im potrzebne pidżamy i łapcie. Jeśli posiadacie  Państwo niepotrzebną odzież – nie wyrzucajcie jej. Można ją przekazać osobom potrzebującym . Wszystkie takie rzeczy prosimy przynosić do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Warszawskie Przedmieście 10A.  Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.


Zestawienie działań MOPS w ramach "Akcji Zima 2015/2016 za okres od 23.10.2015 do 16.11.2015

Data dodania: 2015-11-23 13:53:21
A+
A-

I.   Działania podjęte wobec osób bezdomnych przebywających w Domu Noclegowym.

Na dzień 06.11.2015 r. w Domu Noclegowym przebywa 21 mężczyzn oraz 1 kobieta. Jest to liczba porównywalna do danych z ubiegłego roku gdzie odnotowaliśmy na miesiąc listopad 2014 r. – 21 osób bezdomnych, w tym 19  mężczyzn i 2 kobiety.

Na bieżąco wykorzystywane są miejsca wolne w formie dostawek

Dysponujemy 11 miejscami wolnymi.

22 osób bezdomnych przebywających w DN korzysta z gorących posiłków w stołówce MOPS.

Osoby te na bieżąco są objęte pomocą w formie finansowej - w zależności od potrzeb (zakup odzieży, żywności, środków higienicznych i leków).

W ramach interwencji stołówka Dziennego Domu Pomocy Społecznej w MOPS w Kutnie wydała w okresie 13.10.2015 - 16.11.2015:

17 ciepłych posiłków złożonych zarówno z I i II dania

Do Domu Noclegowego przekazano 184 litry ciepłej zupy i herbaty.

W wyniku monitoringu zagrożonych środowisk pracownicy socjalni wydali 3 litry gorącej herbaty.

II. Środowiska zagrożone wychłodzeniem i zamarznięciem, w których jest prowadzony stały monitoring.

Monitorujemy 21 osób z terenu miasta Kutno i 3 osoby spoza Kutna. Pracownicy socjalni 2 razy w tygodniu odwiedzają miejsca przebywania osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem i zamarznięciem.

Mamy 14 miejsc stałego monitoringu, w których istnieją oznaki pobytu osób bezdomnych tj. Pustostany, altany działkowe, opuszczone stare kamienice, mosty, okolice Dworca PKP, Jadłodajnia Caritas, piwnice, budynki gospodarcze, skwerki osiedlowe.

W okresie od 23.10.2015 r. do 10.11.2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie przyznał pomoc finansowąw łącznejwys. 93.780,00 zł dla 330 osób/rodzin w formie zasiłków celowych na:

•         zakup leków – dla 99 osób,

•         zakup opału – dla 162 osób,

•         zakup odzieży – dla 29 osób,

•         zakup żywności – dla 37 osób,

•         remont mieszkania – dla 3 osób

Działania podjęte przez pracowników socjalnych w ramach zgłoszonych interwencji w swoich rejonów działań:

•         Wydanie czystej odzieży,

•         Gorący posiłek,

•         Kontakty z rodziną,

•         Skierowanie do Domu Noclegowego,

•         Kontakt z KPP Kutno,

•         Kontakt ze Strażą Miejską,

•         Kontakt z pracownikiem socjalnym Szpitala w Kutnie,

•         Mobilizowanie do skorzystania z pomocy w formie schronienia,

•         Na bieżąco informowanie osób zagrożonych o wszelkich formach pomocy z jakich mogą skorzystać (pomoc w wyrobieniu Dowodu Osobistego, uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, w podjęciu leczenia, wsparcie w poprawie relacji rodzinnych, uzyskanie ciepłej zimowej odzieży wraz z obuwiem, uzyskanie schronienia i ciepłego posiłku).

Pozostałe działania w ramach akcji z instytucjami i partnerami współpracującymi:

Promując "Akcje Zima 2015/2016" prowadzimy kolportaż ulotek i plakatów na terenie całego miasta Kutna oraz udzielamy na bieżąco informacji mediom.

 


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 08:12:02

Poprawny CSS!