STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2019-04-24 11:03:25
A+
A-
 Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 23.04.2019 roku ze schronienia skorzystało :
- 24 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 6 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2018/2019, czyli od dnia 01.10.2018 roku narastająco:
- w noclegowni – 43 osób,
- w ogrzewalni – 158 osób.


Akcja Zima spotkanie partnerskie

Data dodania: 2019-01-21 10:53:20
A+
A-
Akcja Zima spotkanie partnerskie

W dniu 18.01.2019 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  odbyło się spotkanie dotyczące Akcji Zima 2018/2019. Wzięli w nim udział partnerzy akcji oraz przedstawiciele mediów. Dokonano podsumowania dotyczasowych działań i omówiono dalszy przebieg akcji. Dokładne zestawienie działan w prezentacji poniżej.


akcja zima spotkanie- obraz 1 akcja zima spotkanie- obraz 2 akcja zima spotkanie- obraz 3 akcja zima spotkanie- obraz 4


Zestawienie działań Partnerów i MOPS w ramach Akcji Zima 2018/2019 za miesiąc listopad 2018

Data dodania: 2018-12-11 13:28:41
A+
A-

W ramach „Akcji Zima 2018/2019” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez współpracę z podmiotami, tj. KPP Kutno, Straż Miejska oraz Kutnowski Szpital Samorządowy, dokonuje działań mających na celu zabezpieczenie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Pracownik socjalny kontaktuje się z w/w podmiotami pozyskując i gromadząc informacje o podjętych działaniach na rzecz tych osób.

Straż Miejska podejmowała działania w 126 przypadkach:
•5 osób przewieziono do szpitala,
•7 osób zostało zabranych przez pogotowie ratunkowe,
• 25 osób odwieziono w miejsce zamieszkania,
•5 osoby przewieziono do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w KPP,
•54 osób zostało przewiezionych do Ogrzewalni,
1 osobę przewieziono do Noclegowni,
1 osobę przewieziono do MOPS,
•28 osobom udzielono pouczenia po czym oddaliło się samodzielnie.

Komenda Powiatowa Policji podejmowała działania w 22 przypadkach:
•6 osób odwieziono przewieziono w miejsce zamieszkania,
•5osób przewieziono do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w KPP,
•11 osobom udzielono pouczenia po czym oddaliło się samodzielnie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił pomocy w 21 przypadkach:
•6 osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej,
•15 osób przewieziono do Aresztu Śledczego.

Poprzez Sekcję DDPS Centrum Seniora, nasz Ośrodek wydał 29 gorących posiłków.
Ze schronienia w Ogrzewalni skorzystało 54 osób. Ogółem zostało udzielonych 300 noclegów, średnio na dobę korzystało 14 osób. Osobom tym 31 razy wydano odzież. Podczas dyżurów opiekuna w Ogrzewalni 3-krotnie pomagała Straż Miejska oraz 3-krotnie Policja. Łącznie ze schronienia w Noclegowni skorzystało 31 osób. Udzielenie schronienia odbywało się na prośbę osób zainteresowanych lub na skutek działań Straży Miejskiej i Policji.
Pracownicy socjalni prowadzą na bieżąco stały monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Monitoring odbywa się we współpracy ze Strażą Miejską. Osoby, które przebywają w w/w miejscach są informowane o formach pomocy z jakich mogą skorzystać.
Cały czas prowadzona jest akcja promocyjna poprzez rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, przekazywanie informacji do mediów i zamieszczanie ich na stronie internetowej tut. Ośrodka.

 


Akcja Zima wciąż trwa

Data dodania: 2018-12-04 13:42:53
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie przypomina, że w dalszym ciągu podejmowane są działania w ramach Akcji Zima 2018/2019.
Pracownicy tut. Ośrodka w asyście Straży Miejskiej regularnie w godzinach wieczornych prowadzą monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem lub zamarznięciem. Osoby potrzebujące wsparcia motywowane są do nawiązania współpracy z tut. Ośrodkiem, gdzie mogą skorzystać z pomocy w postaci:
- gorącego posiłku wydawanego w Centrum Seniora,
- schronienia w Noclegowni i Ogrzewalni,
- możliwości podjęcia terapii uzależnień w ośrodkach wsparcia,
- pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego,
- uzyskania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,
- specjalistycznego wsparcia w poprawie relacji rodzinnych,
- otrzymania ciepłej odzieży wraz z obuwiem;
- pracy socjalnej.

Akcja Zima nie jest skierowana wyłącznie do osób bezdomnych. Jej adresatami są również osoby starsze, niepełnosprawne, samotne oraz potrzebujące wsparcia w zapewnieniu opału, żywności i ciepłej odzieży. Osobom tym oferowana jest pomoc zarówno rzeczowa, jak i finansowa - w formie zasiłków celowych na wskazaną przez nie niezbędną potrzebę. 

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Kutna i wszystkim partnerom Akcji Zima za dotychczasową współpracę.
Nadal prosimy o przekazywanie informacji o osobach zagrożonych zamarznięciem lub wychłodzeniem. 

Numery kontaktowe:
Noclegownia: 24 253-43-90;
Ogrzewalnia: 693 887 629;
Straż Miejska - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64;
Komenda Powiatowa Policji: - 997 lub 24 253-21-00;
Państwowa Straż Pożarna: 998;
Pogotowie Ratunkowe: 999;
Numer alarmowy: 112.

 


Zestawienie działań Partnerów i MOPS w ramach Akcji Zima 2018/2019 za miesiąc październik 2018

Data dodania: 2018-11-09 09:06:52
A+
A-

W ramach „Akcji Zima 2018/2019” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez współpracę z podmiotami, tj. KPP Kutno, Straż Miejska oraz Kutnowski Szpital Samorządowy, dokonuje działań mających na celu zabezpieczenie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Pracownik socjalny kontaktuje się z w/w podmiotami pozyskując i gromadząc informacje o podjętych działaniach na rzecz tych osób.

Za miesiąc 10/2018r. zostały zgromadzone następujące dane:
Straż Miejska podejmowała działania w 101 przypadkach:
•1 osobę przewieziono do szpitala,
•7 osób zostało zabranych przez pogotowie ratunkowe,
•8 osób odwieziono w miejsce zamieszkania,
•3 osoby przewieziono do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w KPP,
•5 osób odwieziono pod wskazany adres,
•46 osób zostało przewiezionych do Ogrzewalni,
•31 osobom udzielono pouczenia po czym oddaliło się samodzielnie.
Komenda Powiatowa Policji podejmowała działania w 33 przypadkach:
•1 osoba została zabrana przez pogotowie ratunkowe,
•4 osoby odwieziono przewieziono w miejsce zamieszkania,
•3 osoby przewieziono do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w KPP,
•1 osobę odwieziono pod wskazany adres,
•24 osobom udzielono pouczenia po czym oddaliło się samodzielnie.
Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił pomocy w 18 przypadkach:
•3 osoby zostały zabrane przez pogotowie ratunkowe,
•11 osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej,
•4 osoby przewieziono do Aresztu Śledczego.

Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”, Wspólnota Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "DoMOStwo" w Żychlinie (inicjatywa wychowanków) zorganizowały zbiórki ciepłej odzieży dla osób potrzebujących.
Poprzez Sekcję DDPS Centrum Seniora, nasz Ośrodek wydał 28 gorących posiłków.
Ze schronienia w Ogrzewalni skorzystało 49 osób. Ogółem zostało udzielonych 300 noclegów, średnio na dobę korzystało 9 osób. Osobom tym 24 razy wydano odzież. Podczas dyżurów opiekuna w Ogrzewalni 5-krotnie pomagała Straż Miejska oraz 7-krotnie Policja. Łącznie
ze schronienia w Noclegowni skorzystało 60 osób.
Udzielenie schronienia odbywało się na prośbę osób zainteresowanych lub na skutek działań Straży Miejskiej i Policji.

Pracownicy socjalni prowadzą na bieżąco stały monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Monitoring odbywa się we współpracy ze Strażą Miejską. Osoby, które przebywają w w/w miejscach są informowane o formach pomocy z jakich mogą skorzystać.
Cały czas prowadzona jest akcja promocyjna poprzez rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, przekazywanie informacji do mediów i zamieszczanie ich na stronie internetowej tut. Ośrodka.
 


Akcja Zima - apel do mieszkańców miasta

Data dodania: 2018-11-02 15:10:40
A+
A-
W ramach Akcji Zima 2018/2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej za żywą reakcję w informowaniu nas o miejscach, w których na terenie miasta Kutno przebywają osoby bezdomne. Informujemy oraz przypominamy, że w naszej Akcji współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, które wspólnie z nami niosą skuteczną pomoc osobom bezdomnym. Wystarczy zadzwonić do nas lub naszych Partnerów (numery kontaktowe dostępne są na plakatach, ulotkach, stronach internetowych oraz w prasie), dla przypomnienia podajemy numery telefonów:
 • Noclegownia – 24 253-43-90
 • Ogrzewalnia – 693 887 629
 • Komenda Powiatowa Policji - 997 lub 24 253-21-00
 • Straż Miejska - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64
 • Państwowa Straż Pożarna- 998
 • Pogotowie Ratunkowe - 999
 • Numer alarmowy- 112.  
Jesteśmy w stanie podjąć komunikację z osobą bezdomną i zaspokoić za jej zgodą jej oczekiwania i potrzeby. Zapewniamy odzież i gorący posiłek.  W tym celu udostępniamy : miejsce do kąpieli oraz zmiany odzieży, zjedzenia ciepłego posiłku, schronienie, możliwość podjęcia terapii uzależnień w ośrodkach wsparcia.
Wystarczy wyrazić chęć zmiany.
Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami na temat Akcji Zima 2018/2019 na stronie internetowej www.mops.kutno.pl oraz pod nr telefonu (024) 253 78 47.”

akcja zima ulotka- obraz 1 akcja zima ulotka- obraz 2


Spotkanie partnerskie Akcja Zima 2018/19

Data dodania: 2018-11-02 15:09:17
A+
A-
Spotkanie partnerskie Akcja Zima 2018/19

W dniu 05.10.2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie partnerskie dotyczące Akcji Zima 2018/19. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta, placówek służby zdrowia, służb mundurowych, administracji RSM Pionier i Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej. W spotkaniu wzięły również udział kutnowskie media. Wszystkie zaproszone podmioty będą w trakcje Akcji Zima 2018/19 podejmować wspólne działań na rzecz osób  bezdomnych oraz  zagrożonych bezdomnością, wychłodzeniem lub zamarznięciem.

Przedstawiono prezentacje dotyczącą działań skierowanych do osób bezdomnych, które w ostatnich latach były podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prezentacja ta została przygotowana na konferencję „Pokonać bezdomność”, która odbyła się w Kielcach 27 września 2018.

 Zostały również omówione działania jakie były podejmowane podczas poprzedniej edycji Akcji Zima oraz  dyskutowano o doświadczeniach lat ubiegłych i ewentualnych problemach w realizacji tegorocznego projektu.

 


akcja zima spotkanie- obraz 1 akcja zima spotkanie- obraz 2 akcja zima spotkanie- obraz 3 akcja zima spotkanie- obraz 4 akcja zima spotkanie- obraz 5


Ruszyła Akcja Zima 2018/2019

Data dodania: 2018-11-02 15:02:56
A+
A-
Ruszyła Akcja Zima 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2018/2019" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczyna się od dnia 01.10.2018 r. i ma trwać do dnia 30.04.2019 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb.

Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność  z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Nasza wspólna kampania informacyjna przyczyniła się do uwrażliwienia społeczności lokalnej na problem bezdomności w Kutnie. Mieszkańcy Kutna dostarczają do tut. Ośrodka ciepłą odzież, zawiadamiają odpowiednie służby o miejscu przebywania osób, które wymagają udzielenia pomocy.

            Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających      w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach użyteczności publicznej, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdżać będą  w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia.

 

Pracownicy MOPS-u zapewniają, że osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia w formie:

 • schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a,
 • schronienia w Ogrzewalni przy ul. Mickiewicza 104,
 • gorącego posiłku przygotowanego w Sekcji Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 11a,
 • pomocy finansowej m. in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności, leków,
 • dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

 

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
 i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

 • Noclegowni – 24 253-43-90
 • Ogrzewalni – 693 887 629
 • Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00
 • Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64
 • Państwowej Straży Pożarnej - 998
 • Pogotowia Ratunkowego - 999
 • Numer alarmowy- 112.  

Zestawienie działań pracowników socjalnych MOPS w ramach „Akcji Zima 2017/2018” za okres 02.10.2017

Data dodania: 2018-02-26 10:57:06
A+
A-

 

I.  Działania podjęte wobec osób bezdomnych przebywających w Domu Noclegowym.

Na dzień 31.01.2018 r. w Domu Noclegowym przebywało 29mężczyzn
oraz 3 kobiety.

Na bieżąco wykorzystywane są miejsca wolne w formie dostawek.

Od 06.12.2017 r. funkcjonuje na terenie m. Kutno Ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

Ogrzewalnia działa codziennie w godzinach 16:00 - 8:00.

Osoby bezdomne zgłaszające się do Ogrzewalni mogą skorzystać z pomocy w formie schronienia, odzieży, ciepłego napoju oraz wykonać podstawowe zabiegi higieniczne. Ponadto mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego w ramach jego pracy socjalnej po zgłoszeniu się do tut. Ośrodka i podjęciu współpracy.

W Ogrzewalni wydano odzież 60 razy 21 osobom.

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Kutna, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy. Uchronić to ma osoby bezdomne przed wychłodzeniem i zamarznięciem.

W dniu 31.01.2018 r. przebywało w ogrzewalni 11 osób z czego 6 z miasta Kutno, 5 osób spoza miasta.

W 2017 r. udzielono schronienia w Noclegowni 124 osobom – 9536 razy (ilość udzielonego świadczenia w postaci noclegu).

W 2017 r. w Ogrzewalni przyjęto 43 osoby 346 razy (ilość udzielonego świadczenia
w postaci noclegu).

W„Akcji Zima 2017/2018” ze schronienia w Ogrzewalni od 06.12.17 do 31.01.2018 skorzystało 79 osób 727 raz (ilość udzielonego świadczenia w postaci noclegu).

Osoby bezdomne przebywające w DN i ogrzewalni korzystają z gorących posiłków
w stołówce MOPS.

Osoby te na bieżąco są objęte pomocą w formie finansowej - w zależności od potrzeb (zakup odzieży, żywności, środków higienicznych i leków).

W ramach interwencji stołówka Dziennego Domu Pomocy Społecznej w MOPS
w Kutnie wydała w okresie 02.10.2017 – 31.01.2018:

- 1 ciepły obiad złożony zarówno z I i II dania,

- 150 gorących zup,

- 2 II danie.

 

Do Domu Noclegowego przekazano 672 litrów ciepłej zupy.

II. Środowiska zagrożone wychłodzeniem i zamarznięciem, w których jest prowadzony stały monitoring.

Podjętych przez pracowników socjalnych było ok. 100 działań w ramach monitoringu
i interwencji w tym 32 objazdów oraz 4 objazdy miasta w asyście straży miejskiej
w późnych godzinach popołudniowych. Działania były podejmowane wobec 42 osób (4 kobiety i 38 mężczyzn), z czego 28 osób było z terenu miasta Kutno i 14 osób spoza Kutna, w tym 1 osoba była obywatelem Czech.

Pracownicy socjalni 2 razy w tygodniu odwiedzają miejsca przebywania osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem i zamarznięciem.

Mamy 32 miejsc stałego monitoringu, w których istnieją oznaki pobytu osób bezdomnych, tj. pustostany, szałas, altany działkowe, opuszczone stare kamienice,
3 mosty, okolice Dworca PKP, Jadłodajnia Caritas, piwnice, budynki gospodarcze, skwerki osiedlowe, przystanki autobusowe, ulice miasta, parkingi sklepów handlowych, Plac Zduński. Ponadto pracownicy docierają do Noclegowni oraz Ogrzewalni.

 

Działania podjęte przez pracowników socjalnych w ramach zgłoszonych interwencji w swoich rejonach:

•                kontakt z pracownikami socjalnymi innych Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie kraju – 17,

•                kontakty ze służbami medycznymi, w tym SOR – 11,

•                Kontakt z pracownikiem socjalnym szpital w Kutnie – 19,

•                wezwano pogotowie – 6,

•                wydawanie czystej odzieży i obuwia – 36,

•                zakup biletów MZK/PKP - 4,

•                dowieziono do ost.m. zamieszkania - 2

•                Kierowanie do Schroniska dla osób bezdomnych – 5,

•                Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej – 3,

•                Kierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego – 1,

•                Organizacja leczenia odwykowego – 5

•                Pisma do Instytucji, Urzędów, Służb, Służb medycznych - 68

•                skierowanie do Domu Noclegowego,

•                współpraca z służbami: Strażą Miejską, KPP – 28,     

•                kontakty z pracownikami OPS w innych miastach lub gminach,

•                kontakty z pracownikiem socjalnym Szpitala w Kutnie,

•                na bieżąco informowanie osób zagrożonych o wszelkich formach pomocy z jakich mogą skorzystać (pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, w podjęciu leczenia, wsparcie w poprawie relacji rodzinnych, uzyskanie ciepłej zimowej odzieży wraz z obuwiem, uzyskanie schronienia i ciepłego posiłku).

 

III. Pozostałe działania w ramach akcji z instytucjami i partnerami współpracującymi:

Promując "Akcję Zima 2016/2017" i „Akcję Zima 2017/2018” prowadzimy kolportaż ulotek i plakatów na terenie całego miasta Kutna oraz udzielamy na bieżąco informacji mediom.

Kontakt między pracownikami socjalnymi, a Domem Noclegowym, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Strażą Miejska i Komendą Powiatowa Policji prowadzony jest na bieżąco.

Raz w tygodniu pracownik socjalny kontaktuje się z w/w podmiotami pozyskując
i gromadząc informację o podjętych interwencjach.

Na uwagę zasługuje dobra współpraca i zaangażowanie pracowników przychodni NZOZ DERMEX ul. Sienkiewicza, którzy przyjmują naszych klientów poza kolejnością.

Ponadto mieszkańcy parafii Dybów oraz stowarzyszenie KKOB przekazało do tut. Ośrodka dużą ilość odzieży na cele Akcji Zima.  


Akcja Zima 2017/2018

Data dodania: 2017-10-23 12:59:03
A+
A-
Akcja Zima 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2017 – 2018" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych  bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczyna się od 02.10.2017 r i ma trwać do 30.04.2018 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb.

Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność                     z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

            Lata  ubiegłe pokazały nam jak mieszkańcy naszego miasta uwrażliwieni są na problem bezdomności i dzięki dobroczynności w formie dostarczanej odzieży oraz informowaniu odpowiednie instytucje o osobach bezdomnych mogliśmy udzielić pomocy wielu z nich.

            Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających      w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdżać będą           w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia.

 

Pracownicy MOPS-u zapewniają, ze osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej w formie:

•   schronienia w Domu Noclegowym przy ul. Wyszyńskiego 11

•   gorącego posiłku przygotowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

•   pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności

•   pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
 i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

•   Domu Noclegowego – 24 253-43-90

•   Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00

•   Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64

•   Państwowej Straży Pożarnej - 998

•   Pogotowia Ratunkowego - 999

•   Numer alarmowy- 112   


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 07:45:35

Poprawny CSS!