STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Data dodania: 2020-07-07 09:32:18
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry startna nowy okres można będzie składać:

Ø  Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,   PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;

Ø  Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych  i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.
 

Wnioski można pobrać:

Ø  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok.37;

Ø  ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips,gov.pl/bip.
 

Szczegółowe informacje można znaleźć:
 

Ø  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie www.mops.kutno.pl
ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00

W okresie  od 01-08-2020 r. do 31-10-2020 r.
przyjęcia interesantów:
 w piątek w godzinach 11.30 - 16.30

 


Program „DOBRY START”

Data dodania: 2018-06-07 11:19:47
A+
A-
Program „DOBRY START”

Program „DOBRY START”

Program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Powyższy program będzie uprawniał każdego rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, do uzyskania wsparcia w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Program „Dobry start” obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

 • do ukończenia 20 roku życia;
 • do ukończenia 24 roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Szkoły, w których rozpoczęcie nauki przez dziecko daje prawo do uzyskania świadczenia „Dobry start”:

 • Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, w tym dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne;
 • Szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki;
 • Młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy.

Świadczenie „Dobry start” będzie wypłacane na wniosek:

 • Matki lub ojca dziecka;
 • Opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka;
 • Osoby uczącej się (pełnoletniej osoby, która się uczy, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, bo ci nie żyją, albo płacą na nią alimenty).

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek można pobrać:

 • W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok. 37 (sala obsługi);
 • Ze strony internetowej http://www.mops.kutno.pl
 • Ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip

Składanie wniosków:

 • Od 01 lipca do 30 listopada b.r. drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowych;
 • Od 01 sierpnia do 30 listopada b.r. wnioski tradycyjne (papierowe) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.
 • Wnioski złożone po upływie terminu, tj. po 30 listopada pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata:

 • Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, przy czym dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu nastąpi to nie później niż do 30 września.

Nowy sposób informacji o przyznaniu świadczenia:

 • Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy prześle do wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaże taki adres we wniosku.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej organ odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu i sposobie wypłaty świadczenia.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również z uwagi na dążenie do sprawnej obsługi, do wniosku należy dołączyć numer konta bankowego.

Wzór wniosku "Dobry Start":

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start


300+- obraz 1 300+- obraz 2


Załączniki:
Wniosek Dobry Start

© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-24 11:16:37

Poprawny CSS!